Numeral in Nature

angle / drop / flower / god / potted plant / tree / temperature

Drop

teki USAGE: drop water
MEAN: drop / TYPE: G / REPLACE:--
OTHER:

J.Font reading
一滴 itteki
二滴 ni-teki
三滴 san-teki
四滴 yon-teki
五滴 go-teki
六滴 roku-teki
七滴 nana-teki
八滴 hati-teki, hatteki
九滴 kyuu-teki
十滴 jutteki
百滴 hyaku-teki, hyatteki
千滴 sen-teki

Flower

rinUSAGE: blooming flower
MEAN: circle / TYPE: S / REPLACE:
OTHER: wheel
*cutting flower: potted flower:

J.Fontreading
一輪 iti-rin
二輪 ni-rin
三輪 san-rin
四輪 yo-rin, yon-rin
五輪 go-rin
六輪 roku-rin
七輪 nana-rin, siti-rin
八輪 hati-rin
九輪 kyuu-rin, ku-rin
十輪 juu-rin
百輪 hyaku-rin
千輪 sen-rin

God

tyuu USAGE: gods and goddess
MEAN: column / TYPE: S / REPLACE:
OTHER:

J.Font reading
一柱 ittyuu
二柱 ni-tyuu
三柱 san-tyuu
四柱 yon-tyuu
五柱 go-tyuu
六柱 roku-tyuu
七柱 nana-tyuu
八柱 hattyuu
九柱 kyuu-tyuu
十柱 juttyuu
百柱 hyaku-tyuu
千柱 sen-tyuu

Potted plant

hatiUSAGE: potted plant
MEAN: pot / TYPE: S / REPLACE:
OTHER:
J.Fontreading
一鉢hito-hati
二鉢futa-hati
三鉢mi-hati, san-pati
四鉢yon-hati(pati)
五鉢go-hati
六鉢 roku-hati, roppati
七鉢nana-hati
八鉢 happati
九鉢kyuu-hati
十鉢 juppati
十一鉢 juu-ippati
十二鉢juu-ni-hati
十三鉢juu-san-pati(hati)
十四鉢juu-yon-pati(hati)
十五鉢juu-go-hati
十六鉢 juu-roku-hati, juu-roppati
十七鉢juu-nana-hati
十八鉢 juu-happati
十九鉢juu-kyuu-hati
二十鉢 ni-juppati

Temperarure

do USAGE: temperature
MEAN: drop / TYPE: G / REPLACE:--
OTHER: angle

J.Font reading
〇度 rei-do
一度 iti-do
二度 ni-do
三度 san-do
四度 yon-do
五度 go-do
六度 roku-do
七度 nana-do
八度 hati-do
九度 kyuu-do
十度 juu-do
百度 hyaku-do
千度 sen-do

Tree

hon (bon, pon) go to shape.