Kanji Index


- - -
a i u e o - - -
en
きゃ きゅ きょ
kakikukekokyakyukyo
kai


kan

ki
ku
ken

ko

kyaku
しゃ しゅ しょ
sasisusesosyasyusyo
sai


sao

satu
situ

seki


setu

sen

sou

soku

son
syuu

syou
じゃ じゅ じょ
za zi(ji) zu ze zo zya(ja) zyu(ju) zyo(jo)
za
ji
zen
ちゃ ちゅ ちょ
tati(chi)tutetotyatyutyo
tai
tuki

teki

ten

tou


tyaku
tyuu
tyou

ぢゃ ぢゅ ぢょ
da di du de do dya dyu dyo

da

dai

dan

do
にゃ にゅ にょ
naninuneno nya nyu nyo
nan
niti

nin
nen
ひゃ ひゅ ひょ
hahihu(fu)hehohyahyuhyo
ha

hai

haku

hati

hatu
hiki
hun
hen
ho

hon
hyou
びゃ びゅ びょ
babibubebobyabyubyo
ban
bi
bu

byou
ぴゃ ぴゅ ぴょ
papipupepopyapyupyo

pa

po
みゃ みゅ みょ
mamimu memo mya myu myo
mai
mei

men
- - - - -
ya-yu-yo---
ya

りゃ りゅ りょ
rarirureroryaryuryo
rin
ryou
- - - - - - -
wa-------

wa